RGPD – Política de Privacitat

Responsable del tractament de les dades

El Responsable del tractament de les dades personals recollits mitjançant la present pàgina web és:

CALEDONIA FORMACIÓ S.L. – NIF: B66942228

Finalitat del tractament de les dades

La finalitat del tractament de les dades personals recollits mitjançant la present pàgina web és el compliment de les obligacions contractuals derivades dels corresponents contractes amb els nostres clients, així com permetre respondre a les sol·licituds d’informació rebudes per mitjà dels formularis de contacte continguts en aquesta.

Destinataris de les dades

CALEDONIA FORMACIÓ, S.L. , no cedirà a tercers ni transferirà a tercers països les dades obtingudes mitjançant la present pàgina web.

Drets de les persones interessades

Els titulars de les dades tractades per CALEDONIA FORMACIÓ, S.L.,  tenen els següents drets:

Dret d’accés
Dret de rectificació
Dret de supressió
Dret de portabilitat
Dret de limitació
Dret d’oposició

Addicionalment, i tal com preveu la legislació en matèria de protecció de dades, tenen també el dret a retirar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades així com els assisteix el dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si creuen que han vist vulnerat algun dels drets enumerats anteriorment.

Manera d’exercir els seus drets

Els titulars de les dades tractades per CALEDONIA FORMACIÓ, S.L., poden exercir els seus drets de qualsevol de les següents formes:

Per correu postal, en l’adreça: Carrer la Resclosa, 31-33, 08758 Cervelló, Barcelona
Per correu electrònic, en l’adreça: info@caledoniaformacio.net

En qualsevol cas, en el moment d’exercir els seus drets, els titulars de dades – amb independència de la manera d’exercir-los que hagin triat – hauran de proporcionar la informació necessària per a la seva correcta identificació així com perquè sigui possible donar resposta a la seva sol·licitud.

Responsable del tractament

El Responsable del Tractament de les dades personals recollits mitjançant la present pàgina web pot ser contactat:

  • Per correu postal, en l’adreça: Carrer la Resclosa, 31-33, 08758 Cervelló, Barcelona
  • Per correu electrònic, en l’adreça: info@caledoniaformacio.net
  • Per telèfon: 667 50 49 94

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament de les dades personals recollits és:

  • El compliment de les obligacions derivades dels corresponents contractes i/o encàrrecs dels nostres clients.
  • Permetre respondre a les sol·licituds d’informació rebudes de l’interessat.
  • Permetre la subscripció a la newsletter de l’empresa i/o la recepció de notícies i ofertes periòdiques de l’empresa.
  • Realitzar processos de selecció de personal.

Si l’interessat no facilita les dades personals requerides, és possible que CALEDONIA FORMACIÓ, S.L., no pugui complir amb les obligacions contractuals o encàrrecs corresponents, incloure a l’interessat en els processos de selecció o facilitar la informació sol·licitada per l’interessat.

Aquelles dades el tractament de les quals és necessari per al compliment d’obligacions contractuals es conservaran mentre la relació contractual estigui vigent. Transcorregut aquest termini, es conservaran addicionalment el temps necessari per al compliment de les obligacions legals al fet que pertoqués (fiscals, …).

Aquelles dades el tractament de les quals és necessari per a la subscripció a la newsletter es conservaran mentre l’interessat no es doni de baixa d’aquesta.

Aquelles dades recollides o rebudes per a processos de selecció de personal es conservaran durant un termini màxim de dos anys, transcorregut el qual es considerarà que han deixat de ser actualitzats i, en virtut del principi de qualitat de les dades, seran eliminats.

Idèntic tractament rebran les dades de mer contacte de persones sense relació contractual amb CALEDONIA FORMACIÓ, S.L., és a dir, que no siguin clients o proveïdors o estiguin subscrits a la newsletter.

Les dades tractades per CALEDONIA FORMACIÓ, S.L., no s’utilitzaran per a la presa de decisions automatitzades ni per a l’elaboració de perfils.

Legitimació del tractament

La base jurídica per al tractament de les dades realitzat CALEDONIA FORMACIÓ, S.L., és la necessitat d’aquest tractament per a l’execució dels contractes amb els nostres clients i/o proveïdors, en els quals són part.

Per a les dades personals recollits mitjançant els formularis continguts en la present pàgina web, la legitimació del seu tractament ve donada pel consentiment prestat pels interessats en el moment d’enviar les dades.

Per a les dades rebudes per a processos de selecció de personal, la legitimació del tractament es troba tant en l’interès legítim CALEDONIA FORMACIÓ, S.L. de realitzar processos de selecció de personal a partir de dades proporcionades voluntàriament pels candidats com el consentiment prestat pels candidats.